Din ve modern Beyaz Rusya'daki kurumları - kültürel çalışmalar üzerine bir özet

Özetler:

  • Ülkemizin modern dini dünyası çok heterojen, çelişkili ve çok yönlüdür.
  • 1994 yılında Müslüman Dini Cemiyeti veya Belarus Müftüsü kuruldu.
  • Beyaz Rusya gençliğinin dindarlığı sorunu çok önemlidir.
  • Dindarlık, modern gençliğin tüm dünya görüşü gibi oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir.
  • Belarus Cumhuriyeti'ndeki önde gelen dini birliktelik.
  • Modern Beyaz Rusya'da BOC ile birlikte Ortodoksluk temsil edilmektedir.
  • Klasik Protestanlık yönünden Belarus dinine özgü geleneksel tanınır.
  • Belarus'un dini cemaat kilisesi.
  • Hesapları ile dini örgütlerin sayısı 3 103'e ulaştı.
  • Dini ideoloji bir takım sosyo-politik partiler ve hareketler tarafından benimsenmiştir.

Benzer Resimler: